کمک های مردمی!!!

چون مریدان شیوخ اهل دولت از کرامات ایشان بگشتند، به احوالی به غایت نامراد به خانقاه جوکر مومن در آمدند که شاید مر ایشان را چاره ای بیابد و نجاتی!!!

جوکر چون حال ایشان بدید چنین گفتن آغاز کرد که ای مریدان مندرس!!!

این گرانی که بدیدید و حال آن ببردید تنها آثار گرانی درهم فرنگی باشد و به سال نو نیک تورم 46% به آن اضافه شدی و اجرت دلالان آن را بیفزودی و قیمات به آن پایه رسیدی که شما را از گوشت به اندازه لیسی بهره خواهد بودی و از بیضه ماکیان بویی!!!

چون مندرسان این بشنیدندی از عمق ته خدیو(فریاد) برکشیدندی 100 دی سی بل!!! چون به حال خویش بازگشتندی بپرسیدند که یا جوکر چاره چیست از بهر نان خشک جوین و لیسی کشک بهر قوت غالب!!!

جوکر فرمود مرا کرامتی باشد که گر 100 کرور مرا درهم و دینار بودی کاری کردمی که شمایان از بهر قوت خود درهمی نپرداختی و آن مایه را بهر زخم هایتان به ماتحتان بمالاندی به نیکی!!!

مندرسان چو این بشنیدند تنبان ها جمله بدریدند و سر به کوی و برزن نهادند از بهر کسب درهمی که شاید مر معجزتی و کرامتی از جوکر به اذن یزدان چاره ماتحت ایشان نماید و حالی بدیشان بدهد به حولی!!!

/ 2 نظر / 23 بازدید

مش ش ش ش قاسم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هالو هفت شنبه

میبینم که شما هم به بند تنبان گیر دادی رفیق ؟ زطب خورده منع رطب کی کند ؟