پناه بر خدا از کرامات این شیخ!

شیخ ما را گفتند ، مریدان پیر و فرتوت بودی و جملگی را بند تنبانها فرسودی ، کرامتی باید ، تا نسل شیخ منقرض نگشتی  ! ... پس فرمود ، زین پس به هر نو رسیده از تبار مریدان ، سکه ای از زر ناب به قصد شادباش بدادی ، چندانکه زادن افزون گشتی ، همچون خط تولید تویوتا ،....پس پرسیدند ، تویوتا چه بودی ، فرمود  نیک ندانم چیست ، لیک پدری را مانند بودی در آخرالزمان ، که به هر شامگاه آدینه ، فرزندی بیاوردی ، دو قلو !!!!....پس جملگی چنان در ازدیاد نسل کوشیدی ، که عنقریب به گرانی شیر خشک ، مریدان را نشیمن گاه مندرس گشتی ، به نیکی .... !!  

به نقل از:

http://almasipage.persianblog.ir/

جوابیه جوکر مومن:

این کرامات شیخ از نظر این جانب جوابی نداشته و جواب مناسب را همسران مریدان شیخ با طول و عرض بس مناسب و با وسایل مناسب تر به عرض و طول شیخ خواهند رساند!!! معاذالله...!!! از روزگار شیخ!!!

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
هالو هفت شنبه

ممنون از گذاشتن مطلب . اما من بعد اگر خواهی به شیخ پاسخ دهی ، باید به جهت طول و عرض نوشته معادل کلام شیخ بودی ، مطابق قانون . شاد باشی بیشتر [گل]