جنگ جهانی!

قابل توجه کلید داران عصر جدید:

زدم ، زدی ، دعوا شد...

 فعل زدم را مدت هاست که اینگونه صرف میکنند!

دیگر زدم زدی زدند نیست حکایت جهان امروز!

مهم نیست که چه کسی اول شروع کرد و در آخر چه کسی تمام کرد! 

مهم نیست که زدیم یا زدند یا خوردند یا بردند ...

مهم نیست که چه کسی پر زور تر بود...

مهم آن مورچه غافلی است که هر کسی و با هر نیتی شروع یا تمام کرده است او را له کرده است.

گاهی تفسیر مطالب به همین سادگی است!  اما از همه این ها مهمتر این است که : 

گفتم گفتی زد زدم آن مورچه له شد!

بدبخت مورچه! حداقل حیوانات را پاس بداریم اگر انسانها برایمان مهم نیستند!

چه گفتیم!!! هان...؟؟؟  کلید من کو؟؟؟ آقا بده برم کار دارم!!! آخ آخ آخ!!! ندادی؟ آخیش!!!! چی شد؟؟؟...

/ 0 نظر / 36 بازدید