طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

از کرامات شیخ ما!!!
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز ،شیخ ما!!! ،شیخ زرنگ

روزی شیخ را مر مریدان درب خانقه بکوفتی که ای شیخ چه بنشسته ای که بعض مریدان دستورات شیخ به جا نیاوردی و  در صله رحم کوتاهی نمودی و دین و شرع به خطری افتادی بس عظیم که ایشان را صله رحم چون خرد آمد در نظر از دادن اس ام اس ی حقیر نیز عار آمدی!!!

شیخ چون بشنید عرض حال جانسوختگان دلسوخته حقیر فقیر دلریش غافل از حال خویش را در فکر فرو برفتی و آنگه امر بنمودی تا عاصیان مریدان را سیم کارد موبایل به دولت واگذاردندی و ماتحت ایشان را به اراذل همایونشهر تا ایشان بدیشان رسم فتوت و مردت را نیک آموختی به نیکی!!!!