طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

در باب حساسیت اوضاع سیاسی !!!
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز ،شعر طنز سیاسی

به نقل از : http://a-tanhaee.persianblog.ir

ملاسوار خر شد گفتند این سیاسی ست

بایرامقلی پدر شد گفتند این سیاسی ست

درداستان ، گلعنبر ، نُه بار بچّه زایید

نُه تاهمه پسر شد گفتند این سیاسی ست

دل میخورند و قلوه خوبان شهر با هم

تا شام ما جگر شد گفتند این سیاسی ست

هنگام آب خوردن دستم به مانعی خورد

لیوان ما دمر شد گفتند این سیاسی ست

یاروقمر قمر گفت گفتند بی خیالش

تا ماه ما قمر شد گفتند این سیاسی ست

دانشجویی ز کرمان از بخت بد هنر خواند

یک روزباهنر شد گفتند این سیاسی ست

یک چشم عمه چپ بود گفتند اجتماعی ست

بابابزرگ کر شد گفتند این سیاسی ست

اشترجملچه زایید گفتند این عجیب است

گاوحسن بقر شد گفتند این سیاسی ست

گفتنداعتراضات کار برنج هندی ست

کوباپر از شکر شد گفتند این سیاسی ست

روزیکنار دریا موجی عظیم آمد

شلوارشیخ  تر شد گفتند این سیاسی ست

درفوتبال روزی دروازه بان زمین خورد

دردش که بیشتر شد گفتند این سیاسی ست

عطّارنسخه ای بست گفتند شبهه ناک است

خیّام کوزه گر شد گفتند این سیاسی ست

شاعربه فکر افتاد مردن چه چیز خوبی ست

آماده سفر شد گفتند این سیاسی ست