طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

جوابیه به شیخ زرنگ!!!
ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز ،جوابیه ،شیخ زرنگ ،درس!

)اول مطلب پایین رو بخونید و سپس این مطلب رو)

و اما روزگارانی بودی و شیخی بس زرنگ که مریدان را هر از گاه اوامر ناصواب نمودی به قصد قربت و بیش از اینش بود سهم از کیاست و فراست...

و چون مریدان بگرفتی پریرویانی به قصد سکه ای نقره و به دام شیخ افتادی از میان ایشان یکی بودی نفوذی...

برفت  در جمع یاران خویش و بگفت یاران چه بنشسته اید که شیخ خانقه را به گلد کوییست اجاره دادی از برای جمع کردن زیر شاخه و بس جنایت هاست مر وی را که گر نشتابید خلایقی به ناصواب اوفتند و از راه بیرون...

که کالایش زن است و از برای هر زن سکه ای نقره میدهد به راستی!!! که گر اوضاع بدین منوال بودی هرمش بس وسیع گردد  و مرادش افزون به کام گردد و دیگر نشاید وی را یافتن به کوی های بلاد فرانس...

الغرض مامورانی به خانقه ریختند و گرفتند و زدند و بردند آنچه نباید و باید را... شیخ و بر گرد وی مریدان همی بنشسته سر بر زانوی غم نهاده ناگه صدائئین و سیماییان بیامدند از برای مصاحبات و مکاشفات...

صورت شیخ شطرنجی نمودندی و بپرسید مجری که آیا شرم ننمودی ؟ به ابوی فکر نکرده که جونان بردی از وی آبّرو که نشاید و نباید...؟؟؟

شیخ گفتی که به والله از برای خانقه بودی ما کاری فرهنگی کردیم و ...

و ماموران مالیات و خزانه مملکت ببردندی آنچه را که گردآمد ودر شرح بود و کشکول تهی شدی و شیخ را آبرو رفتی....

پس از وقتی که معلوم شد ماموران را منظور شیخ و عذر بخواستندی از وی... که او را رها نموده در کوی خویش ناگه شیخ دردی در ملاج خویش احساس نمودی که بکوفتی سلیته ای از خیل همسران مریدان که ای ناصواب مرا شوهر قوزپیچ کردی؟؟ بچه های مرا یتیم کردی؟؟؟ خجالت نکشیدی آی ایهالناس مرا به داد برسید و ....

که شیخ همیانی از زر بدر آورد از شال و وی را بدادی و ساکت کردی و در فکر رفتی که شب جواب عیال را چه دادی که همین از برای قوت بود از برای گاز و تا آخر ماه وقت بسیار که شاک او را در چشم آمدی متنبه شدی که دیگر فعل صواب و فرهنگی نکردی!!!!!!!

================================================

پا پستی:

قوت : غذا

همیان : کیف پول

زر : هزاری و 10 هزاری

گلد کوییست : از فرق ضاله!

ضاله : گمراه!

نفوذی : سرباز گمنام!!!

سلیته: پاچه ور ملیده!!!